جشنواره سراسری شعر دانشجویان

تاریخ: تابستان 1381
مکان: دانشگاه جندی شاپور (دانشگاه علوم پزشکی)

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg


AdmirorGallery 2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.